สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำพิธีย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่
และทำบุญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555