สวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมท หารราบที่ 17
วันที่ 4 มกราคม 2555 นพ.วรเชษฐ์ เต๋ชะรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรี สังวาลย์
พร้อมด้วยทีมงาน EMS และกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำกระเช้าของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17
ณ หน่วยฉก.ร 17 ในโอกาสปีใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางหน่วยงานทหารได้ ให้ความร่วมมือ
ในการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ตลอดจนการซ้อมแผน ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมนี้ได้มีการปรึกษาเรื่องภารกิจที่ดำเนินการร่วมกัน
ต่อเนื่องในปี 2556 ในการสนับสนุนช่วยเหลือราษฎร์เรื่องการเจ็บป่วย โดยการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมถึงการซ้อมแผนอุบัติภัย